Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu (dále jen „Podmínky“)

obchodní společnosti Telly s.r.o., IČ: 046 68 529

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099

info@telly.cz

+420 533 427 533

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi společností Telly s.r.o. IČ 046 68 529, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099, s korespondenční adresou Telly s.r.o., P. O. Box 34, 639 34 Brno (dále jen „Telly“), jako prodávajícím a fyzickými nebo právnickými osobami jako kupujícími (dále jen „kupující“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Telly, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://telly.cz/ a https://shop.telly.cz (dále jen „Internetová stránka e-shopu“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“). Webová stránka je provozována v českém jazyce.

1.2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek. 

1.3. Znění Podmínek může Telly měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Článek 2

Vymezení některých pojmů

2.1. Není-li uvedeno nebo nevyplývá-li výslovně jinak, pojmy definované v tomto článku mají následující význam:

2.1.1. „Adresou elektronické pošty Telly“ se rozumí e-mailová adresa Telly uvedená na Internetových stránkách Telly a v Internetové stránce e-shopu.

2.1.2. „Adresou elektronické pošty kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa kupujícího, kterou kupující používá pro přihlášení do Uživatelského účtu, příp. kterou uvede kupující v objednávce. 

2.1.3. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Telly jako prodávajícím a fyzickými nebo právnickými osobami jako kupujícím, na základě které se Telly zavazuje odevzdat kupujícímu Zboží, jenž je předmětem prodeje, a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a kupující se za Zboží zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu.

2.1.4. „Platební bránou“ se rozumí webové rozhraní, prostřednictvím kterého má kupující možnost provádět úhradu kupní ceny Zboží, přičemž provozovatelem platební brány je společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030, den zápisu 29. 4. 2002, která s údaji platební karty nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

2.1.5. „Přístupovými údaji“ se rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k přístupu kupujícího k Uživatelskému účtu (Uživatelské jméno a Heslo). Heslo je tvořeno kombinací písmen, znaků a čísel zadaných kupujícím, v duchu pravidel (síla hesla) definovaných Telly.

2.1.6. „Registrací“ se rozumí vytvoření Uživatelského účtu na Internetové stránce e-shopu zadáním Registračních údajů do formuláře uvedeného na Internetové stránce e-shopu.

2.1.7. „Registračními údaji“ se rozumí jedinečné registrační údaje vyžadované k Registraci Uživatelského účtu kupujícím. Registračními údaji jsou jméno a příjmení kupujícího, Adresa elektronické pošty kupujícího a Heslo.

2.1.8. „Spotřebitel“ je fyzická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.1.9. „Uživatelským jménem a Heslem“ se rozumí jedinečné uživatelské údaje, kdy Uživatelským jménem je zejména Adresa elektronické pošty kupujícího, potřebná pro přihlášení k Uživatelskému účtu a Heslem se rozumí nejméně osmimístný údaj, který musí obsahovat znaky alespoň ze tří skupin znaků (malá písmena, velká písmena a číslice nebo speciální znaky) a pomocí kterého je kupující autentizován pro přístup k Uživatelskému účtu, přičemž platí, že se nesmí shodovat s Uživatelským jménem a e-mailovou adresou. Změnu Hesla může kupující provést po přihlášení do Uživatelského účtu. V případě zapomenutí Hesla může být změna Hesla provedena taktéž přes Adresu elektronické pošty kupujícího, na kterou bude kupujícímu zaslán jedinečný odkaz pro změnu Hesla. Uživatelské jméno a Heslo obdrží kupující od Telly na Adresu elektronické pošty kupujícího.

2.1.10. „Zbožím“ se rozumí výrobky a věci nabízené ze strany Telly kupujícímu, které jsou zároveň předmětem Kupní smlouvy

2.2.  Pokud to kontext konkrétního ustanovení těchto Podmínek nevylučuje, pojem v jednotném čísle zahrnuje i množné číslo a naopak.

Článek 3

Uživatelský účet 

3.1. Na základě Registrace kupujícího provedené na Internetové stránce e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět zejména objednávání Zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.

3.2. Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci kupujícího na Internetových stránkách e-shopu vyplněním požadovaných Registračních údajů a jejich následným potvrzením prostřednictvím jedinečného odkazu, který kupující obdrží na Adresu elektronické pošty kupujícího.

3.3. Registrační údaje vyjma Hesla budou využívány v rámci Uživatelského účtu při uzavírání kupní smlouvy mezi kupujícím a Telly. Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost těchto údajů.

3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Přístupovými údaji, kterými jsou Uživatelské jméno a Heslo. 

3.5. Uživatelský účet je obvykle dostupný 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, nebrání-li tomu závažné důvody.

3.6. Telly je oprávněna provádět úpravy Internetové stránky e-shopu a rozhraní Uživatelského účtu, přidávat nové funkce a vlastnosti do těchto rozhraní a provádět nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Kupující bere na vědomí, že Internetová stránka e-sopu či Uživatelský účet nemusí být z těchto důvodů dostupné nepřetržitě. Za dobu nefunkčnosti Internetové stránky a/nebo Uživatelského účtu podle tohoto ustanovení nenáleží kupujícímu jakákoliv náhrada. 

3.7. Telly si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně znemožnit přístupnost k Uživatelskému účtu, dojde-li k jeho zneužití, nebo zneužití akutně hrozí.

3.8. Telly může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě (alespoň 1 rok) nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Podmínek.

3.9. Kupující a Telly prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle těchto podmínek (uvedením Uživatelského jména a Hesla a potvrzením prostřednictvím unikátního odkazu zaslaného na Adresu elektronické pošty kupujícího nebo zadáním unikátního PIN kódu zaslaného na telefonní číslo kupujícího), je zachycen jeho obsah a určeny jednající osoby.

3.10. Kupující je povinen chránit své Uživatelské jméno a Heslo, přičemž za uchování a používání Hesla je zodpovědný kupující. V případě, kdy kupující zpřístupní sám třetí osobě Heslo nebo jej nedostatečně chránil, příp. umožní třetí osobě, aby bez vědomí kupujícího Heslo užívala a právně jednala vůči Telly, neodpovídá Telly za důsledky takového jednání a toto jednání bude přičítáno k tíži kupujícího. 

Článek 4

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Jakákoli prezentace a obrázky Zboží umístěné v katalogu internetového obchodu jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru a Telly není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Webové rozhraní e-shopu obsahuje taktéž informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

4.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.5. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého Uživatelského účtu po předchozí registraci v internetovém obchodě nebo učiněním objednávky Zboží bez registrace.  

4.6. Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o Zboží, počtu kusů Zboží, způsob úhrady kupní ceny, doručení a informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále jen „Objednávka“). 

4.7. Před odesláním Objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a případně měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku kupující odešle Telly kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Telly považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito Podmínkami seznámil. 

4.8. Telly neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na Adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce.

4.9. Telly je vždy oprávněna požádat kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). 

4.10. V případě, že došlo k technické chybě na straně Telly při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není Telly povinna dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu. Telly informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

4.11. Kupní smlouva mezi Telly a kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), které Telly zaslalo kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

4.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Článek 5

Platební podmínky a dodání Zboží

5.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit Telly následujícími způsoby:

5.1.1. bezhotovostně převodem na účet Telly č. 1387945352/2700, vedený u UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.1.2. bezhotovostně online platbou vč. platební karty prostřednictvím Platební brány společnost GOPAY s.r.o.; 

5.1.3. dalšími způsoby nabízenými Telly v rámci Objednávky

5.2. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Telly taktéž náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

5.3. Telly nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

5.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě platby prostřednictvím Platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Dodavatelem Platební brány je smluvní partner Poskytovatele. Smluvní partner zabezpečuje a ručí za transakční proces. Podporované platební metody Platební brány jsou uvedeny v Internetovém obchodu Telly.  

5.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Telly.

5.7. Telly je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Telly kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Telly kupujícímu ohledně úhrad prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu.

5.9. Telly je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Telly kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím na adresu kupujícího. 

5.10. Podle zákona o evidenci tržeb je Telly povinna vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek 6

Přeprava a dodání Zboží

6.1. Způsob doručení zboží vybírá kupující ze způsobů nabízených Telly v rámci Objednávky, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. 

6.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v Objednávce kupujícího a v potvrzení Objednávky Telly. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Je-li Telly podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v Objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s odstoupením a škodu vzniklou Telly je kupující povinen uhradit do pěti (5) dnů od doručení výzvy Telly, přičemž Telly je oprávněna tyto pohledávky jednostranně započíst na vrácení kupní ceny.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Telly si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet dnů doručení a prodloužit tak tím dobu doručení. Například ve dnech s akcí nebo slevou, nebo u dnů s velkým náporem objednávek.

6.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 

6.8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako Spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů: 

7.1.1. ode dne převzetí Zboží

7.1.2. ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí,

7.1.3. ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo uzpůsobeno jeho osobě, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

7.3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Telly. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Telly uvedenou v těchto Podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá Telly nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Telly v takovém případě bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu kupní cenu na účet kupujícího, který je kupující povinen prodávajícímu písemně sdělit nejpozději při vrácení zboží. Kupující s tímto způsobem vrácení kupní ceny výslovně souhlasí a prohlašuje, že mu tím nevzniknou žádné další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Telly kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.5. Telly není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží, nebo než Spotřebitel dostatečně prokáže, že Telly zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve.

7.6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Telly oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Telly taktéž oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí Telly kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.8. V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhradě kupní ceny ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů od splatnosti kupní ceny, odstupuje Telly uplynutím nadepsané lhůty od kupní smlouvy a kupní smlouva se od počátku ruší, ledaže z jednání Telly lze dovodit, že kupní smlouva i nadále trvá.

7.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Telly a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím Telly vrátit i poskytnutý dárek.

7.10. Telly je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Telly bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Článek 8

Práva z vadného plnění

8.1. Telly odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Telly odpovídá kupujícímu, že zboží

8.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem,

8.1.2. je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž Telly souhlasila,

8.1.3. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.1.4. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat  a

8.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2113 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. Úprava uvedená v čl. 8.1 Podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

8.5. Zjistí-li Kupující vadu Zboží, je oprávněn kontaktovat informační zákaznické centrum Telly na tel. lince: 533 427 533, kde se domluví na nejvhodnějším způsobu odeslání Zboží a reklamačním postupu. Reklamaci lze uplatnit odesláním Zboží do Centrálního skladu Telly na adresu Karásek 2269/1k, 621 00 Brno Zásilka musí být viditelně označena jako „Reklamace“ a Kupující je povinen Telly doložit potvrzení o koupi nebo kopii záručního listu a popsat, jak se vada projevuje.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Telly za vady upravuje reklamační řád, který lze nalézt na Internetových stránkách Telly a taktéž na tomto odkazu:https://telly.cz/podpora/tv-pres-internet/dokumenty/cenik-a-obchodni-podminky/

8.7. Úprava dle těchto Podmínek a reklamačního řádu Telly se nevztahuje na dary. Dar se pozná tak, že na prodejním dokladu má darovaná položka nulovou hodnotu, případně je darovaná položka na dokladu označená 100% slevou a výsledná hodnota je opět nula.

8.8. Případná odchylná ujednání obsažená v těchto Podmínkách mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu. 

Článek 9

Další práva a povinnosti Telly

9.1. Telly se zavazuje:

9.1.1. umožnit kupujícímu bezplatný přístup do Uživatelského účtu na základě Registrace 

9.1.2. udržovat Uživatelský účet ve stavu způsobilém k užívání po dobu jeho účinnosti; 

9.1.3. s předstihem jakýmkoliv vhodným způsobem informovat registrovaného kupujícího o omezení nebo výpadku Internetové stránky e-shopu, s výjimkou mimořádných situací, během nichž je splnění tohoto závazku ze strany Telly nemožné;

9.1.4. odstraňovat bez zbytečného odkladu vady a poruchy na Internetové stránce e-shopu a/nebo Uživatelském účtu nahlášené kupujícím;

9.1.5. zajistit ochranu osobních údajů kupujícího v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy ČR.

9.2. Telly není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Telly má právo:

9.3.1. na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany kupujícího, potřebné k řádnému plnění závazků stanovených těmito Podmínkami;

9.3.2. zavést dodatečná ochranná opatření, je-li to nezbytné k ochraně Internetové stránky e-shopu, Uživatelského účtu, zájmů Telly či jiných kupujících;

9.3.3. postoupit jako postupitel svá práva a povinnosti z těchto Podmínek na třetí osobu. Uplatnění § 1899 odst. 1 Občanského zákoníku se v takovém případě omezuje pouze na dobu zbývající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo postoupení oznámeno kupujícímu;

9.3.4. ukončit kupujícímu přístup do Uživatelského účtu v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy ČR.

Článek 10

Další práva a povinnosti kupujícího 

10.1. Kupující má právo:

10.1.1. přistupovat do Uživatelského účtu;

10.1.2. spravovat a měnit Heslo a kontaktní a fakturační údaje v Uživatelském účtu;

10.1.3. uzavírat prostřednictvím Uživatelského účtu Kupní smlouvy;

10.1.4. požádat o zrušení Uživatelského účtu v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy ČR.

10.2. Kupující se zavazuje:

10.2.1. uvádět údaje o své osobě správně a pravdivě, po dobu účinnosti Uživatelského účtu udržovat tyto údaje v platnosti a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o kupujícím je vůči Telly účinná jejich změnou a potvrzením v Uživatelském účtu. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu jsou Telly považovány za správné;

10.2.2. zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu, tyto chránit a bere na vědomí, že Telly nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícího;

10.2.3. zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit užívání Uživatelského účtu či provoz Internetové stránky e-shopu;

10.2.4. poskytovat Telly součinnost potřebnou k plnění závazků Telly a k ochraně práv Telly.

10.3. Kupující není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu třetími osobami. Kupující je povinen neprodleně ohlásit Telly ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Přístupových údajů a zároveň sám neprodleně učinit kroky k zamezení zneužití svého Uživatelského účtu, zejména změnou uživatelského hesla.

10.4. Kupující nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti s omezením, zamezením užívání či zrušením Uživatelského účtu dle těchto Podmínek.

Článek 11

Ochrana osobních údajů

11.1. Telly zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími předpisy.

11.2. Telly pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a poskytování a vedení Uživatelského účtu, po dobu jejich platnosti a po zákonnou dobu po jejich ukončení, zpracovává tyto osobní údaje kupujících: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresy pro doručování, emailová adresa, telefonní číslo, fakturační údaje (dále jen „osobní údaje“). 

11.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

11.4. Telly je oprávněna informovat kupujícího o Zboží a zasílat kupujícímu obchodní nabídky Telly, a to zejména prostřednictvím Adresy elektronické pošty kupujícího či telefonního čísla kupujícího. Telly je dále oprávněna v případě, že kupující udělil Telly souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, oslovovat kupující s obchodními nabídkami obchodních partnerů Telly, a to zejména prostřednictvím Adresy elektronické pošty kupujícího či telefonního čísla kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Dále je Telly oprávněna kontaktovat kupujícího v záležitostech souvisejících s uzavřenou Kupní smlouvou.

11.5. Kupující má veškerá práva definovaná Nařízením ke zpracování svých osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že Telly provádí zpracování osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Telly má vždy právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů lze nalézt na Internetových stránkách Telly na odkaze:  https://telly.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

Článek 12

Řešení a rozhodování sporů

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/

12.2. Případné spory z těchto Podmínek budou rozhodovat obecné soudy České republiky.

12.3. Telly je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 13

Doručování

13.1. Telly a kupující doručují veškerá oznámení týkající se Kupní smlouvy (vč. případného odstoupení od smlouvy) druhé smluvní straně písemně prostřednictvím elektronické pošty, přičemž Telly doručuje korespondenci kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v Objednávce, a kupující doručuje korespondenci Telly na emailovou adresu: info@telly.cz. Vzájemnou korespondenci jsou smluvní strany oprávněny rovněž doručovat poštou formou doporučeného dopisu na kontaktní adresu druhé smluvní strany.

13.2. V případě doručování elektronickou poštou se zpráva považuje za doručenou opuštěním e-mailového serveru. Zpráva odesílaná doporučenou poštou se považuje za doručenou převzetím zásilky adresátem; za doručenou se považuje i písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odmítnuto nebo která nebyla vyzvednuta v úložní době, nebo která se vrátila jako nedoručitelná.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1. Není-li v těchto Podmínkách sjednáno jinak, platí pro smluvní vztahy dle těchto Podmínek příslušná ustanovení Občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících. 

14.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

14.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Telly a který je v souladu s jejím určením.

14.4. Kupující bere na vědomí, že Telly nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

14.5. Kupující bere na vědomí, že případná nabídka dárků ke Kupní smlouvě je omezena skladovými zásobami a aktuální nabídkou Internetové stránky e-shopu.

14.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.7. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u Telly a nebude kupujícímu přístupná.

14.8. Není-li v těchto Podmínkách sjednáno jinak, platí pro smluvní vztahy dle těchto Podmínek příslušná ustanovení Občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících.

14.9. Smluvní vztahy založené těmito Podmínkami a práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

14.10. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání těchto Podmínek stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Podmínek. Takto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením právních předpisů České republiky, které je mu svým obsahem a účelem nejbližší.

14.11. Kupující prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním těchto Podmínek a všemi informacemi v nich uvedenými v dostatečném předstihu před udělením souhlasu s Podmínkami, že si Podmínky podrobně pročetl, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Kupující dále prohlašuje, že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení dle čl. 7.3. těchto Podmínek, a to prostřednictvím Internetových stránek Telly a že Telly poskytla kupujícímu prostřednictvím Internetových stránek Telly a Internetové stránky e-shopu náležité vysvětlení ke všem skutečnostem ohledně těchto Podmínek. Kupující nežádá další vysvětlení od Telly či od třetí osoby.

14.12. Kontaktní údaje Telly: adresa pro doručování Telly s.r.o., P. O. Box 34, 639 34 Brno, adresa pro odeslání Zboží v rámci reklamace: Karásek 2269/1k, 621 00 Brno, adresa elektronické pošty info@telly.cz, telefon +420 533 427 533.

14.13. Podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (v případě uzavření Kupní smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání anebo distančním způsobem)

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání anebo distančním způsobem v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na adresu společnosti.